خط مشی ها

خط مشی ■

- تلاش در جهت افزایش رضایت مشتریان و طرف های ذینفع و کاهش زمان رسیدگی به شکایت های مشتریان
- تلاش در جهت افزایش سطح آگهی و دانش پرسنل و ارتقاء فرهنگ مشتری مداری در شرکت
- تلاش در جهت بالا بردن سطح کیفیت محصولات
- جلوگیری از وقوع آسیب، رویداد و کاهش بیماری های شغلی و نیز تبعیت از قوانین و مقررات ایمنی و بهداشتی مرتبط
- پیشگیری از آلودگی محیط زیست، کنترل و کاهش آلاینده های زیست محیطی و پیروی از قوانین و مقررات زیست محیطی مرتبط
- رعایت اصول GMP و تلاش در جهت افزایش رعایت اصول بهداشت فردی و محیطی
- تلاش در جهت ارتقاء برند شرکت