گل و گیاه بیرونی

گل و گیاه بیرونی ■

گياهان بيروني به گياهاني اطلاق مي گردد كه در تمام طول سال سبز بوده و يا در زمستان خزان داشته و در بهار و تابستان مجددا" شروع به رويش مي كنند. در اين ميان برخي گل دهنده، بوته اي، درختي، درختچه اي و برخي صرفا" رويش سبز دارند كه بسيار چشم گير است كه هر يك به نوبه خود جاي بحث دارند اما چيزي كه در تمامي آن ها وجه تشابه محسوب مي شود هميشگي بودن آن هاست كه مي توانند ميانگين دمايي 10 درجه سانتي گراد تا 40 درجه سانتي گراد را تحمل نمايند.

سایر صفحات

1 2 3 4 5
پيچ تلگرافي

پيچ تلگرافي Rinco minor

گياهي رونده با برگهايي به شكل گرد تا بيضي شكل بعنوان گياهان آويز در لبه تراسها قابل استفاده مي شود.

نور: سايه آفتاب

آبیاری: بصورت روزانه در تابستان – در زمستان هفته اي 1 تا 2 بار

دما: بين 3 تا 30 درجه سانتي گراد

تکثیر: قلمه


خر زهره

خر زهره Nerium oleander

گياهي درختچه اي درختي كم توقع گلها به رنگهاي سفيد،صورتي و قرمز ديده مي شود.

نور: آفتاب

آبیاری: هفته اي 3 تا 4 بار در تابستان - هفته اي 2 تا 3 بار در زمستان

دما: بين 10 تا 35 درجه سانتي گراد

تکثیر: بذر و قلمه


 شير خشت

شير خشت Cotoneaster salicifolius

گياهي بوته اي و خزنده گلها در طول رشد تبديل به ميوهايي به رنگ نارنجي مي شوند مناسب براي تراسها و ارتفاع مي باشد.

نور: آفتاب

آبیاری: بصورت روزانه در تابستان – در زمستان هفته اي 2 تا 3 بار

دما: 5 تا 35 درجه سانتي گراد

تکثیر: قلمه


ارغوان

ارغوان Cercis siliquastram

گياهي درختچه اي،درختي قبل از شروع رويشي گياه گلها به رنگ ارغواني ظاهر مي شوند.

نور: آفتاب

آبیاری: تابستان هفته اي 2 تا 3 بار – زمستان هفته اي 1 بار

دما: بين 10 تا 35 درجه سانتي گراد

تکثیر: بذر و قلمه


 افرا سلطنتي

افرا سلطنتي Acer palmatum var dissectum atropurpurum

گياهي با برگهاي شبيه برگ چنار به رنگ قرمز رنگ كه در فصل سرما خزان مي كند بومي آسياي شرقي است.

نور: سايه آفتاب

آبیاری: بصورت روزانه در تابستان – در زمستان هفته اي 1 تا 2 بار

دما: بين 5 تا 30 درجه سانتي گراد

تکثیر: بذر


 لاوسون

لاوسون Cupressus macrocarpa

از نوع گياهان رونده بوده گلها بصورت خوشه اي و ياسي رنگ ظاهر مي شوند و بسيار معطراند.

نور: آفتاب

آبیاری: بصورت روزانه در تابستان – در زمستان هفته اي 2 تا 3 بار

دما: بين 5 تا 30 درجه سانتي گراد

تکثیر: بذر


بداق

بداق Viburnum opulus sterile

گياهي درختچه اي ،خزان كننده ، گلها سفيد رنگ بصورت خوشه اي ظاهر مي شوند.

نور: سايه آفتاب

آبیاری:بصورت روزانه در تابستان – زمستان هفته اي 1 تا 3 بار

دما: بين 5 تا 35 درجه سانتي گراد

تکثیر: قلمه


  كاميس پاريس

كاميس پاريس Chamaecyparis

گياهي سوزني برگ(سرو)در چندين گونه وجود دارند.نسبت به سرما مقاومند در فصل سرما برگها در گونه هاي مختلف رنگهاي پاييزي به خود مي گيرند.

نور: آفتاب

آبیاری:بصورت روزانه در تابستان – زمستان هفته اي 3 تا 4 بار

دما: بين 5 تا 35 درجه سانتي گراد

تکثیر: بذر و قلمه


شمشاد طلايي ساده

شمشاد طلايي ساده Euonymus fortune emerald gold

از گياهان بوته اي ،جزءگياهان خاردار بوده و مي توان بعنوان پرچين و حفاظ از آن استفاده نمود.

نور: آفتاب

آبیاری:بصورت روزانه در تابستان – زمستان هفته اي 3 تا 4 بار

دما: بين 5 تا 30 درجه سانتي گراد

تکثیر: قلمه


 شمشاد توپي

شمشاد توپي Buxus sempervirens

گياهي بوته اي با برگهاي ريز بيضي شكل و پرپر كه در محلهاي سايه آفتاب رشد بهنري دارند.

نور: سایه آفتاب

آبیاری: 4 تا 6 باردر هفته در تابستان – در زمستان هفته اي 3 تا 4 بار

دما: بين 0 تا 25 درجه سانتي گراد

تکثیر: قلمه